Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Lãnh đạo sở

Lãnh đạo sở

13/06/2014 16:00

1. Giám đốc: Sùng Đại Hùng
Điện thoại: 02193866309; DĐ: 0913031772
Email: sdhung.sldtbxh@hagiang.gov.vn

- Chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở;
- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư, luận chứng về phát triển tổng thể lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội; giảm nghèo.
- Chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Người có công, Thanh tra, Thi đua khen thưởng, Kỷ luật, Phòng chống tham nhũng và đối ngoại.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Giám đốc sở theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các Ban chỉ đạo tỉnh (có biểu kèm theo) 
- Trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Sở.
-  Kiêm Giám đốc quỹ Bảo trợ trẻ em.
- Phụ trách các đơn vị: Kế hoạch – Tài chính, Người có công, Thanh tra.
- Theo dõi các huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh.
Giám đốc có thể giao cho các Phó Giám đốc giúp Giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Giám đốc phụ trách, chỉ đạo. Khi Giám đốc làm việc với đơn vị thuộc Phó giám đốc nào phụ trách, Phó Giám đốc phụ trách được mời dự.

2. Phó giám đốc: Phạm Ngọc Dũng
Điện thoại: 02193606870; DĐ: 0912.606.445

- Giúp Giám đốc điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Sở hoặc lãnh đạo cơ quan Sở khi Giám đốc vắng mặt và ủy quyền. Được ủy quyền của Giám đốc ký các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền và lĩnh vực được phân công. Người thứ nhất chịu trách nhiệm phân công văn bản hàng ngày.
- Chỉ đạo lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Giám đốc Ban quản lý tăng cường trợ giúp xã hội, Giám đốc dự án Giảm nghèo (PRPP); Văn phòng sở ( lĩnh vực Hành chính, Trang thông tin điện tử Sở)
- Tham gia BCĐ tỉnh: (có biểu kèm theo) 
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội; Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội; Văn phòng Sở.
- Theo dõi các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần.

3. Phó giám đốc: Vương Đình Thắng
Điện thoại: 02193860334; DĐ: 0941538899
 
- Giúp Giám đốc điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Sở hoặc lãnh đạo cơ quan Sở khi Giám đốc vắng mặt và ủy quyền. Chỉ đạo lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Phòng chống tệ nạn xã hội; Quỹ Bảo trợ trẻ em. Người thứ hai chịu trách nhiệm phân công văn bản hàng ngày (khi đồng chí thường trực Ban giám đốc đi công tác vắng khỏi cơ quan)
- Tham gia BCĐ tỉnh:(có biểu kèm theo)
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng chống tệ nạn xã hội; Trung tâm công tác xã hội trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em (được đ/c Giám đốc ủy quyền).
-  Theo dõi các huyện, thành phố: Bắc Mê; Quản Bạ; thành phố Hà Giang.

 


4. Phó giám đốc: Phạm Hữu Trí

Điện thoại: 02193867351; DĐ: 0913.012764

- Giúp Giám đốc điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Sở hoặc lãnh đạo cơ quan Sở khi Giám đốc vắng mặt và ủy quyền. Chủ Tài khoản thứ 2 của Sở.
- Chỉ đạo lĩnh vực Lao động - Việc làm - Bảo hiểm xã hội;
- Tham gia các Ban chỉ đạo tỉnh: (có biểu kèm theo)
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm - BHXH; Phòng Dạy nghề; Trường trung cấp nghề Bắc Quang; Trung tâm Dịch vụ việc làm.
- Theo dõi các huyện: Bắc Quang; Quang Bình; Vị Xuyên.
 

Văn phòng Sở lao động - TBXH