Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Phòng chuyên môn

Phòng chuyên môn

09/06/2015 17:00

I. VĂN PHÒNG

Email: vps.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Mai Sỹ Vinh, Chánh Văn phòng

ĐT: 02193.866.308, DĐ: 0389.557.557

Email: msvinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Bà: Đặng Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 02193.811.818, DĐ: 0915.616.505

Emai: dthien.sldtbxh@hagiang.gov.vn 

3. Ông: Hoàng Ngọc Duy, Chuyên viên

ĐT: 02193.866.308, DĐ: 0974.143.444    

Email: hduy.sldtbxh@hagiang.gov.vn

4. Bà: Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên      

ĐT: 02193.866.308, DĐ: 0982.255.934   

Email: nthuyen.sldtbxh@hagiang.gov.vn

5. Bà: Chu Thị HuyềnChuyên viên  

ĐT: 02193.811.818, DĐ: 0985.360.477 

Email: cthuyen.sldtbxh@hagiang.gov.vn

6. Bà: Trần Thị Minh Loan, Văn thư 

ĐT: 02193.868.593; DĐ: 0949.134.460   

Email: ttloan.sldtbxh@hagiang.gov.vn

7. Ông:  Nguyễn Văn Phượng, Lái xe

8. Ông: Nguyễn Ngọc Lâm, Lái xe

9. Bà: Hoàng Thị Chiêm, Nhân viên

  

II. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Email: khtc.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Phạm Văn Thủy, Trưởng phòng

ĐT: 02193.861.589, DĐ: 0987.369.908   

Email: pvthuy.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Bà: Trần Thị Mai, Phó phòng

ĐT: 02193.861.589, DĐ: 0912.606.406

Email: ttmai.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Bà: Vũ Thị Tuyết, Kế toán 

ĐT: 02193.861.589, DĐ: 0987.369.908 

Email: vttuyet.sldtbxh@hagiang.gov.vn

4. Bà: Hoàng Thị Kỳ, Kế toán  

ĐT: 02193.861.589, DĐ: 0943.648.708   

Email: htky.sldtbxh@hagiang.gov.vn 

 

III. PHÒNG THANH TRA

Email: tts.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Nguyễn Đức Toàn, Chánh Thanh tra        

ĐT: 02193.864.184, DĐ: 0915.273.527     

Email: ndtoan.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Ông: Trần Quốc Khánh, Phó Chánh Thanh tra 

ĐT: 02193.864.184, DĐ: 0912.606.089   

Email: tqkhanh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Ông: Trần Ngọc Tiến, Thanh tra viên      

ĐT: 02193.864.184, DĐ: 0913.012.792   

Eamil: tntien.sldtbxh@hagiang.gov.vn

4. Ông: Hoàng Thị Minh Khương, Thanh tra viên

ĐT: 02193.864.184, DĐ: 0983.187.577   

Email: htkhuong.sldtbxh@hagiang.gov.vn

5. Ông: Nguyễn Đức Sương, Công chức

ĐT: 02193.864.184, DĐ: 0988.307.497   

Email: ndsuong.sldtbxh@hagiang.gov.vn

           

IV. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Email: ncc.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Bùi Huy Ấn, Trưởng phòng  

ĐT: 02193.868.643, DĐ: 0915.273.577 

Email: bhan.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Bà: Nguyễn Thị Khuyên, Phó Trưởng phòng

ĐT: 02193.868.643, DĐ: 0949.189.666   

Email: ntkhuyen.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Bà: Hoàng Thị Thúy, Chuyên viên

ĐT: 02193.868.643, DĐ: 0977.999.586   

Email: htthuy.sldtbxh@hagiang.gov.vn

4. Ông: Bùi Thanh Dũng, Chuyên viên

ĐT: 02193.868.643, DĐ: 0912.666.896    

Email: btdung.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 

V. PHÒNG, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Email: tnxh.sladtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Trần Việt Trung, Trưởng phòng     

ĐT: 02193.867.503, DĐ: 0984.379.663   

Email: tvtrung.sldtbxh@hagiang.gov.vn 

2. Ông:  Nguyễn Thanh Quang, Phó Trưởng phòng 

ĐT: 02193.867.503; DĐ: 0912.026.636    

Email: ntquang.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Ông: Lê Văn Toản, Chuyên viên 

ĐT: 02193.867.503, DĐ: 0949.017.127   

Email: lvtoan.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 

VI. PHÒNG TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Email: bvcste.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Bà: Phùng Thị Giang, Trưởng phòng

ĐT: 02193.860.339, DĐ: 0915.820.194   

Email: ptgiang.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Ông: Tống Khánh Hải, Phó Trưởng phòng       

ĐT: 02193.860.339, DĐ: 0912.452.785   

Email: tkhai.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Bà: Đỗ Thị Hồng Duyên, Chuyên viên

ĐT: 02193.860.339, DĐ: 0947.085.089   

Email: dtduyen.sldtbxh@hagiang.gov.vn

4. Bà Hoàng Thị Loan, Chuyên viên     

ĐT: 02193.860.339, DĐ: 0948.555.989   

Email: hhtloan.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 

VII. PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Email: dn.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Hoàng Minh Công, Trưởng phòng

ĐT: 02193.862.220, DĐ: 0912.479.529   

Email: hmcong.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Bà: NguyễnThịThu Hường, Phó Trưởng phòng

ĐT: 02193.862.220, DĐ: 0912.942.678   

Email: ntthuong.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Bà: Nguyễn Ngọc Linh, Chuyên viên

ĐT: 02193.862.220, DĐ: 0914.552.455   

Email: nnlinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

4. Bà Hoàng Hải Yến, Viên chức

ĐT: 02193.862.220, DĐ: 02193.862.220

Email: nhyen.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 

VIII. PHÒNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - BHXH

Email: vlatxh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Nguyễn Hữu Phư, Trưởng phòng

ĐT: 02193.862.202, DĐ: 0912.394.021   

Email: nhphu.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Bà: Nguyễn Thị HồngPhó trưởng phòng

ĐT: 02193.868.795, DĐ: 0915.980.134

Email: nthong.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Bà: Trần Thúy Phương, Chuyên viên

ĐT: 02193.862.202, DĐ: 0904.053.035   

Email: ttphuong.sldtbxh@hagiang.gov.vn 

4. Ông: Vũ Trường Chinh, Chuyên viên 

ĐT: 02193.862.202, DĐ: 0976.084.105   

Email: vttrinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

5. Bà: Hoàng Thị TấmChuyên viên 

ĐT: 02193.862.202, DĐ: 0948.554.888   

Email: httam.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 

IX. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Email: btxh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

1. Ông: Phan Ngọc Thắng, Trưởng phòng

ĐT: 02193.861.153, DĐ: 0947.027.299   

Email: pnthang.sldtbxh@hagiang.gov.vn

2. Ông: Lương Cao Sơn, Phó Trưởng phòng

ĐT: 02193.868.796, DĐ: 0914.920.896   

Email: lcson.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Bà: Tạ Thị Hải Hà, Phó Trưởng phòng   

ĐT: 02193.868.796, DĐ: 0912.801.829   

Email: ttha.sldtbxh@hagiang.gov.vn

4. Bà: Vũ Thị Thúy Phượng, Chuyên viên

ĐT: 02193.868.796, DĐ: 0973.807.850   

Email: vtphuong.sldtbxh@hagiang.gov.vn

5. Bà: Đàm Ngọc Loan, Chuyên viên

ĐT: 02193.868.796, DĐ: 0972.725.788 

Email: dnloan.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 

 

Văn phòng sở