Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn mới về một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

(14/11/2014 15:32)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã có công văn số 757/SLĐTBXH-NCC ngày 01/10/2014 hướng dẫn triển khai đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 57/2013 QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

(23/10/2014 09:23)

Thực hiện QĐ số 57/2013 QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a, Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã có công văn số 772/SLĐTBXH-NCC ngày 08/10/2014 hướng dẫn triển khai đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn mới về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe

(23/10/2014 09:19)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-LĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - TBXH - Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ, Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã có công văn số 749/SLĐTBXH-NCC ngày 01/10/2014 hướng dẫn triển khai đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

<< >>