Thứ hai, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020

Chỉ đạo điều hành

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 32/SLĐTBXH-NCC V/v triển khai phần mềm quản lý hồ sơ đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng chính sách khác (kèm theo hướng dẫn sử dụng phần mềm)

16/01/2015 15:09

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Tin khác

Công văn số 1005/SLĐTBXH-VP V/v tổng kết khen thưởng năm 2014 (01/12/2014 10:10)

Hướng dẫn mới về một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (14/11/2014 15:32)

Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 57/2013 QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a (23/10/2014 09:23)

Hướng dẫn mới về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe (23/10/2014 09:19)

Văn bản số 751/LĐTBXH-BTXH ngày 01/10/2014 của Sở Lao động - TBXH V/v điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 (10/10/2014 12:05)

Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Hà Giang (08/10/2014 17:28)

Phương án điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Số 110/PA-UBND ngày 30/9/2014) (02/10/2014 15:45)

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (02/10/2014 15:08)

xem tiếp