Thứ hai, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020

Chỉ đạo điều hành

Gửi Email In trang Lưu
Hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 57/2013 QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

23/10/2014 09:23

Thực hiện QĐ số 57/2013 QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a, Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của liên Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã có công văn số 772/SLĐTBXH-NCC ngày 08/10/2014 hướng dẫn triển khai đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nhần đường link dưới để tải văn bản:

/statics/SLDTBXH/lenh-truy-na/2014_10/cong-vn-772.pdf

Hoàng Thị Thúy - Phòng Người có công

Tin khác

Hướng dẫn mới về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe (23/10/2014 09:19)

Văn bản số 751/LĐTBXH-BTXH ngày 01/10/2014 của Sở Lao động - TBXH V/v điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 (10/10/2014 12:05)

Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Hà Giang (08/10/2014 17:28)

Phương án điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Số 110/PA-UBND ngày 30/9/2014) (02/10/2014 15:45)

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (02/10/2014 15:08)

xem tiếp