Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Phòng chống tệ nạn xã hội

Gửi Email In trang Lưu
Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Vị Xuyên

13/08/2020 15:50

Từ ngày 12/8 đến ngày 13/8/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Vị Xuyên

Hội nghị đã triển khai một số nội dung quan trọng về công tác điều trị cai nghiện ma túy, công tác phòng chống mại dâm và công tác phòng chống mua bán người; tình hình tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm, tệ nạn buôn bán người trên địa bàn tỉnh hiện nay; những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng chống; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong phòng chống tệ nạn xã hội và những vấn đề đặt ra trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó là triển các nôi dung tại Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - TBXH, về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông tư số 05/2018/TT-BCA ngày 07/02/2018 của Bộ Công an quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Qua buổi tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác điều trị cai nghiện ma túy, công tác phòng chống mại dâm và buôn bán người, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; phòng ngừa tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người trong đời sống xã hội./.

Tin khác

Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Bắc Quang (13/08/2020 14:36)

Chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang (30/07/2020 10:02)

Lớp công tác xã hội hệ vừa học vừa làm thực tập tại Cơ sở Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang (24/07/2020 14:09)

Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Mèo Vạc, Đồng Văn (20/07/2020 07:54)

Tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho học viên đang cai nghiện ma túy (22/06/2020 08:19)

Sở Lao động - TBXH tham gia Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình, Dự án do Tổ chức Blue Dragon tài trợ (17/06/2020 14:54)

Hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - TBXH, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/05/2020 09:54)

Kéo dài thí điểm cho vay vốn với người sau cai nghiện (31/03/2020 10:26)

Lấy mẫu máu xét nghiệm, sàng lọc HIV/AIDS và các bệnh có nguy cơ lây truyền cho đối tượng tại Cở sở Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần-Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang (26/03/2020 08:01)

Cơ sở Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần-Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang làm tốt công tác nuôi dưỡng các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (23/03/2020 15:09)

xem tiếp